facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Aktualności
ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM / administracja

 

Zarządzanie Państwem

 

 

Maturzyści! Już dzisiaj wybierzcie prestiżowy, superatrakcyjny, kierunek studiów.

 

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM - w systemie studiów dualnych

 

Istotą studiów dualnych jest aspekt praktyczny polegający na łączeniu teorii z praktyką.

 

Student na tym kierunku odbywa zajęcia teoretyczne (wykłady+ćwiczenia) na terenie uczelni (3 dni w tygodniu), natomiast wiedzę praktyczną zdobywa podczas praktyk w różnych instytucjach (2 dni w tygodniu).

 

Pamiętajcie, że państwo jest największym pracodawcą w Polsce. To około 3 mln miejsc pracy.

 

Istotą kierunku "Zarządzanie państwem" jest jego interdyscyplinarność, to znaczy, że program studiów zawiera szeroki wachlarz wiedzy obejmujący takie obszary:

 • administracja
 • prawo
 • ekonomia
 • zarządzanie
 • języki obce

 

Można powiedzieć, że jest to rozszerzona wersja kierunku ADMINISTRACJA.

 

Na drugim roku studiów, studenci kierunku "zarządzanie państwem" wybierają specjalność dyplomową (smeinarium) z zakresu, której zobowiązani będą do napisania pracy licencjackiej.

Wybór odpowiedniego seminarium (specjalności) stanowi ważną decyzję w życiu studentów, gdyż fakt ten stanowi w dużym stopniu o wyborze miejsca pracy.

 

Proponowane specjalności / SEMINARIA:

 • administracja rządowa i samorządowa
 • zarządzanie nawyższymi organami państwa (Sejm, Senat, Ministerstwa)
 • zarządzanie organizacjami publicznymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (personelem)
 • zarządzanie służbą zdrowia
 • zarządzanie funansami publicznymi
 • zarządzanie miastami

 

Miejsca pracy dla absolwentów "Zarządzania państwem" to:

 • urzędy wojewódzkie, powiatowe i gminne
 • administracja samorządowa
 • partie polityczne
 • administracja UE
 
zapisz się!  

 

 

Ważnym elementem programu będą praktyki w różnych instytucjach państwowych i samorządowych.

 

Program i koncepcja kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM zyskały pozytywną ocenę osób ze szczebla administracji.

 

Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień w piśmie do Rektora Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi wyraża "uznanie dla innowacyjnego i nowatorskiego podejścia do procesu edukacji na poziomie akademickim. Jest to również jeden z obszarów priorytetowych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Inicjatywa Pana Rektora jest ze wszech miar godna uwagi. Obserwując dynamicznie zachodzące zmiany w życiu społecznym można wysnuć wniosek, iż profesjonalne przygotowanie młodzieży do pełnienia funkcji w obszarze administracji publicznej jest niezbędne w celu podniesienia konkurencyjności nie tylko pojedynczych ośrodków miejskich, ale również regionów czy wręcz całego państwa. Jestem przekonany, że od tego, jak przygotowani oraz świadomi swojej roli będą pracownicy administracji jednostek samorządowych lub administracji państwowej, będzie zależał zrównoważony rozwój w sferze społecznej i gospodarczej. Istotne będzie również zrozumienie zależności pomiędzy rozwojem w skali lokalnej a procesami globalnymi, którym również poświęcone są przedmioty w ramach kierunku zarządzanie państwem takie jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, globalizacja i regionalizacja procesów gospodarczych, międzynarodowe organizacje polityczne. Mając to na uwadze uważam, że program studiów zaprezentowany przez Pana Rektora jest bardzo interesujący i w sposób kompleksowy podejmuje różnorodne zagadnienia związane z zarządzaniem państwem, które mogą być przydatne również na szczeblu samorządowym."

 

Wiceprezes Rady Ministrów Pan Waldemar Pawlak: "Jako Wiceprezes Rady Ministrów i jednocześnie Minister Gospodarki z sympatią i atencją odnoszę się do wszystkich inicjatyw zmierzających do zapewnienia odpowiedniego poziomu kadr dla potrzeb naszej gospodarki, stojącej wobec istotnego wyzwania, jakim jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności. Życzę wiele sukcesów i nowych osiągnięć w każdej dziedzinie podejmowanej działalności, w tym, dalszego długookresowego rozkwitu prowadzonej przez Pana Rektora uczelni."