facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKAD. 2012 / 2013

Stypendium specjalne i socjalne


Studenci ubiegający się o stypendium: socjalne, specjalne (dla osób niepełnosprawnych) proszeni są o złożenie odpowiednich wniosków (do pobrania w dziekanacie, lub ze strony www.wssm.edu.pl) wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium na innych uczelniach do dnia 27 października bieżącego roku w dziekanacie.

Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekraczać 850 zł.

 

Wniosek o stypendium socjalne

 

Wniosek o stypendium specjalne

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

(10% liczby studentów każdego kierunku studiów)


Studenci, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen z poprzedniego roku studiów oraz wykazali się działalnością w kołach naukowych, organizacjach studenckich, itp. mogą ubiegać się o stypendium Rektora.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia (oryginał do wglądu i kopia) potwierdzające informacje zawarte we wniosku. Wnioski należy składać w dziekanacie do dnia 27 października bieżącego roku (wnioski do pobrania w dziekanacie, lub ze strony www.wssm.edu.pl) wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium na innych uczelniach.

 

 

 

Stypendium Ministra


Studenci ubiegający się o STYPENDIUM MINISTRA na rok akademicki 2012/2013 proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie do dnia 10 października 2012 r.


Wnioski do pobrania w dziekanacie, lub ze strony www.nauka.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia (oryginał do wglądu i kopia) potwierdzające informacje zawarte we wniosku, należy złożyć je w kolejności wpisu. Jednocześnie przypominamy, że wnioskodawca musi mieć zaliczoną sesję letnią 2011/12 oraz średnią w ostatnim zaliczonym roku kwalifikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, jak również posiadać osiągnięcia naukowe i wykazywać się aktywnością naukową.