facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Stypendia
INFORMACJA
Warunkiem wypłaty stypendium jest podanie nr konta w kasie uczelni (tylko ci studenci, którzy nie podali nr konta we wniosku).

Istnieje również możliwość przekazania stypendium na poczet czesnego (stosowne upoważnienie należy złożyć w dziekanacie).

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKAD. 2015 / 2016

Stypendium specjalne i socjalne


Studenci ubiegający się o stypendium: socjalne, specjalne (dla osób niepełnosprawnych) proszeni są o złożenie odpowiednich wniosków (do pobrania poniżej) wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium na innych uczelniach do dnia 25 października bieżącego roku w dziekanacie.

Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekraczać 895 zł (od 1-go listopada dochód nie może przekraczać 1000 zł)

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium specjalne

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

(10% liczby studentów każdego kierunku studiów)


Studenci, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen z poprzedniego roku studiów oraz wykazali się działalnością w kołach naukowych, organizacjach studenckich, itp. mogą ubiegać się o stypendium Rektora.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia (oryginał do wglądu i kopia) potwierdzające informacje zawarte we wniosku. Wnioski należy składać w dziekanacie do dnia 25 października bieżącego roku (do pobrania poniżej) wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium na innych uczelniach.

 

Stypendium Ministra


Studenci ubiegający się o STYPENDIUM MINISTRA na rok akademicki 2014/2015 proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie do dnia 10 października bieżącego roku.


Wnioski do pobrania w dziekanacie, lub ze strony www.nauka.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia (oryginał do wglądu i kopia) potwierdzające informacje zawarte we wniosku, należy złożyć je w kolejności wpisu. Jednocześnie przypominamy, że wnioskodawca musi mieć zaliczoną sesję letnią 2013/14 oraz średnią w ostatnim zaliczonym roku kwalifikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, jak również posiadać osiągnięcia naukowe i wykazywać się aktywnością naukową.