facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Regulamin

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi /UTW WSSM/ działa na podstawie Uchwały nr 1/18 Senatu WSSM z dnia22.01.2018 r. Celem UTW WSSM jest aktywizacja ludzi starszych, poszerzanie wiedzy oraz poprawa jakości ich życia.
 2. Słuchacze UTW WSSM są rekrutowani spośród kandydatów, bez względu na wykształcenie, płeć i status zawodowy, w ramach limitu dostępnych miejsc.
 3. Wykłady i zajęcia dodatkowe UTW WSSM odbywają się w trakcie roku akademickiego podzielonego na dwa semestry.
 4. Słuchacz UTW może zapisać się na dodatkowo płatne zajęcia (w sekcjach). Wykaz zajęć wraz z opłatami przedstawiono w cenniku.
 5. Warunkiem rozpoczęcia zajęć z prezentowanej oferty sekcji UTW WSSM jest powstanie grupy liczącej minimum 15 osób.
 6. Wykłady odbywają się w gmachu WSSM przy ul. Brzozowej 5/7.
 7. Wysokość opłat za udział w zajęciach UTW jest określana na każdy semestr akademicki przez Władze i zawarta w cenniku.
 8. Opłaty za zajęcia wykładowe i dodatkowe (w sekcjach) we wskazanej wysokości, należy wnosić przed wyznaczonymi i ogłoszonymi na dany rok akademicki terminami.
 9. Dowód wpłaty na konto bankowe UTW WSSM należy dostarczyć do biura UTW. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania słuchaczowi legitymacji uprawniającej go do udziału w zajęciach UTW WSSM.
 10. Każdy Słuchacz UTW WSSM ma obowiązek zapisania się na kolejny semestr w wyznaczonym terminie.
 11. Słuchacz UTW WSSM zobowiązany jest również do:
  pobrania i wypełnienia deklaracji na semestr,
  dokonania opłat za wybrane przez siebie zajęcia,
  przestrzegania regulaminu UTW,
  uczestniczenia w wykładach i innych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w UTW,
  przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego i obyczajów akademickich oraz przepisów obowiązujących na uczelni.
 12. Zwrot opłaty za czesne i zajęcia dodatkowe jest możliwy decyzją dyrektora UTW WSSM na podstawie pisemnego podania słuchacza z uzasadnieniem rezygnacji z zajęć. Opłata wpisowego
  jest bezzwrotna.
 13. Do Słuchaczy UTW WSSM nie mają zastosowania Przepisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
 14. Słuchacze uczestniczą w zajęciach UTW WSSM na własną odpowiedzialność, mając na uwadze swój stan zdrowia i predyspozycje psychofizyczne.
 15. Słuchacze uczestniczący w zajęciach UTW WSSM na swój wniosek otrzymują symboliczny dyplom ukończenia roku akademickiego.
 16. Ustanie członkostwa w UTW WSSM następuje:
  - po złożeniu pisemnej rezygnacji;
  - w przypadku niewniesienia opłat za uczestnictwo w zajęciach UTW WSSM w wyznaczonym terminie;
  - w przypadku zgonu słuchacza;
  - w następstwie wykluczenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Słuchacza regulaminu.
 17. Uczestników zajęć obowiązuje godne zachowanie, wzajemna życzliwość i tolerancja.
 18. Działalnością UTW WSSM kieruje dyrektor powołany na to stanowisko przez Rektora WSSM.
 19. Regulamin UTW wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.