facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4
dlaStudenta
Erasmus+

Witamy w programie LLP-Erasmus.

 

Informacje ogólne dotyczące uczestnictwa WSSM w programie LLP_Erasmus:
European Community programme:
Erasmus Code: PL LODZ15
Erasmus University Charter (EUC) : 
221420 – IC – 1 – 2003 – 1 – PL – ERASMUS – EUC – 1
EUC Type: Extended (2007-2013)  

 

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

Aby pobrać poniższe dokumenty proszę użyć : Microsoft Office lub Open Office (dokumenty doc), dowolny program do przeglądania dokumentów w formacie pdf np Adobe Reader 

 • Informacje ogólne o programie Erasmus
 • Zasady rekrutacji i kwalifikacji studentów na rok akademicki 2014-2015
 • Zasady finansowania - wyjazdy studentów na rok akademicki 2014-2015
 • Zasady rekrutacji i kwalifikacji pracowników naukowych na rok akademicki 2014-2015
 • Zasady finansowania - wyjazdy pracowników naukowych na rok akademicki 2014-2015
 • Zasady aplikacyjne obowiązujące na uczelniach partnerskich
 • Umowa i wypłata stypendium
 • Rozliczenie/ przedłużenie pobytu studenta za granicą
 • Praktyczne informacje dla Beneficjentów

 

Zakwalifikowani do wyjazdu

 

Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą WSSM ogłasza rekrutację Studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus na SEMESTR ZIMOWY 2012/2013. Rekrutacja trwa w dniach 03.04.2012 - 16.04.2012 

 

KRYTERIA FORMALNE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

O stypendium ubiegać się może osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • w momencie wyjazdu na stypendium nie przebywają na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będą przebywały na urlopie dziekańskim powinni być oficjalnie zarejestrowani na kierunku Studiów w WSSM prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora;
 • powinni być (w momencie wyjazdu) studentami co najmniej drugiego roku studiów licencjackich lub drugiego semestru studiów II stopnia (MSU);
 • powinni posiadać dobrą średnią ocen i dobrą znajomość języka obcego kraju docelowego lub języka wykładowego uczelni/instytucji goszczącej;
 • studentowi, który wcześniej korzystał ze stypendium Programu SOCRATES, LLP/Erasmus nie można przyznać prawa do ponownego wyjazdu w ramach realizacji studiów, w czasie trwania stypendium nie jest możliwe korzystanie z dofinansowania oferowanego przez inne programy Unii Europejskiej;
 • przejście procedury rekrutacyjnej WSSM i złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie zatwierdzony przed wyjazdem za granicę Learning Agreement (porozumienie o programie zajęć dla studentów wyjeżdżających na studia) lub Training Agreement (porozumienie o programie praktyki dla studentów wyjeżdżających na praktyki).

 

Zasady rekrutacji studentów na semestr zimowy 2012 - 2013:

 1. Brak zaległości przedmiotowych studenta (w momencie rekrutacji zaliczony semestr zimowy 2011-2012, zaliczenie semestru letniego 2011-2012 (bez poprawek i egzaminów warunkowych) będzie warunkiem podpisania umowy ze studentem.
 2. Znajomość języków obcych - angielski, hiszpański (Hiszpania), francuski (Belgia), niemiecki (Niemcy).
 3. Złożenie w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 roku kompletnych dokumentów (opatrzonych wszystkimi  wymaganymi podpisami, poświadczeniami i pieczęciami).
 4. Terminowe uregulowanie wszelkich płatności.

 

WAŻNE:

 • Wszelkie niezbędne formularze, zasady i informacje dostępne są na stronie internetowej uczelni (www.wssm.edu.pl) w zakładce „Zagranica - Erasmus".
 • Pełna lista uczelni partnerskich dostępna jest również na stronie internetowej pod wyżej wymienionym adresem.
 • Lista wymaganych dokumentów (wszystkie muszą być wypełnione na komputerze i kompletnie uzupełnione):
 • Erasmus_formularz_zgloszeniowy-studia (dostępny na stronie internetowej uczelni (www.wssm.edu.pl) w zakładce „Zagranica" → „Erasmus".
 • Formularz EUROPASS CV (dostępny, wraz z instrukcją wypełnienia, na stronie www: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home ). Studenci wyjeżdżający do krajów  anglojęzycznych, lub takich, w których studiować będą po angielsku, proszeni są o wypełnienie formularza właśnie w języku angielskim. Studenci wybierający uniwersytety,  w których nie studiuje się po angielsku, wypełniają formularz po polsku.
 • Formularz EUROPASS PASZPORT JĘZYKOWY (dostępny, wraz z instrukcją wypełnienia, na stronie www:  http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home
 • List motywacyjny (w języku polskim). List powinien zawierać uzasadnienie wyboru kraju studiów oraz uczelni.
 • Dokumenty (kopie) poświadczające znajomość języka obcego.
 • Dokumenty (kopie)  poświadczające inne osiągnięcia

UWAGA: Przed złożeniem dokumentów należy upewnić się, że są one kompletne - wnioski niekompletne, bez zdjęcia i podpisu będą automatycznie wykluczone z dalszej procedury rekrutacyjnej 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Prorektor WSSM, Dziekan wydziału, na którym studiuje student, Koordynator i Koordynator Asystent Programu Erasmus, przedstawiciel Samorządu Studentów.

W trakcie kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na stypendium zagraniczne Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę:

 • łączną średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów;
 • datę złożenia do biura kompletnych dokumentów
 • znajomość języka obcego (ocena z rozmowy kwalifikacyjnej)
 • działalność w kołach naukowych, angażowanie w działania badawcze oraz inną działalność na rzecz WSSM;
 • aktywność pozauczelnianą np. w organizacjach pozarządowych;

motywację do wyjazdu przedstawioną w liście motywacyjnym

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

(Osoby mające problem z wypełnieniem dokumentów w wersji pdf (Adobe Acrobat) mogą wypełnić wersje doc (MS Word).)

I etap REKRUTACJI (STUDENCI):

a) formularz zgłoszeniowy (pdf)
  formularz zgłoszeniowy (doc)

PO ZAKWALIFIKOWANIU DO PROGRAMU(STUDENCI):

b) karta obiegowa (pdf)
    karta obiegowa (doc)

c) dane bankowe studenta (pdf)
    dane bankowe studenta (doc)

d) learning agreement (pdf)
    learning agreement (doc)

e) wniosek o obniżenie czesnego (pdf)
    wniosek o obniżenie czesnego (doc)


f) karta zaliczeń (pdf)

 

PO POWROCIE ZE STYPENDIUM PROSIMY O (STUDENCI):

a) wypełnienie ankiety (www.frse.org.pl)

b) napisanie krótkiego sprawozdania z pobytu (objętość A4)

c) przesłanie zdjęć z pobytu 

 

WYKŁADOWCY:

Erasmus Indywidualny Plan Nauczania (pdf)

Erasmus Indywidualny Plan Nauczania (doc)

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail:

oraz pod numerem telefonu: 42 / 689 72 16