facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
prof. dr hab. Marian Wilk

prof. dr hab. Marian Wilk

prof. dr hab. Marian Wilk

Założyciel i Rektor WSSM. Historyk i politolog. Specjalista z zakresu Rosji. Wypromował dwóch doktorów, autor 20 książek i ponad 100 rozpraw i artykułów.
e-mail:

 

 

I. BADANIA NAUKOWE

Główne problemy badawcze:

  - Rosja współczesna 

  - Dyplomacja Watykanu

  - Integracja europejska


Ważniejsze publikacje

 1. „Piotr I – car reformator”,  Warszawa 1968.
 2. „Rok 1917 w Rosji”, Warszawa 1987.
 3. „Młode pokolenie w ZRRR. 1917-1927”, Warszawa 1987.
 4. „Człowiek i stal. Radzieckie przeobrażenia 1927-1941”, Warszawa 1988.
 5. „Pierwsza pięciolatka w ZSRR. Problemy industrializacji”, Wrocław 1986.
 6. „Stalin. Biografia polityczna”, Łódź 1997.
 7. „Włodzimierz Ulianow- Lenin. 1870-1924”, wyd. WSSM, Łódź 2002
 8. „Michaił Gorbaczow” , wyd. WSSM, Łódź 2004, ss.47
 9. „Najnowsza historia Polski na tle międzynarodowym. Wybór dokumentów” (wspólnie z Z.Michalskim), Łódź  2000.
 10. „Dyplomacja” (współautor i redakcja całości), wyd. WSSM, Łódź 2002, ss. 531.
 11. „Petersburg. Historia stara i nowa, wyd. WSSM, Łódź 2003, ss. 339.
 12. „Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk”(współautorstwo z A.Krolikowską-Dyszlewską i B.Miernikiem)),  Łódź 2006.
 13. „Europa, Unia, Polska” M. Wilk, L. Malinowski, , Łódź, 2007
 14. „Rosja. Współczesny system polityczny”, red. M. Wilk, Łódź 2008, ss.160 
 15. „Polska i Niemcy w Europie. Polen und Deutschland in Europa. Przyczynki z dziedziny kultury, polityki i historii współczesnej”, red. M.Wilk, L. Meissner, Łódź 2012
 16. „Rosja XXI wiek. Geopolityka, Gospodarka, Kultura”; M. Wilk (red.) Łódź 2013
 17. „Rosja – dylematy XXI wieku” [w] „Rosja XXI wiek”; j.w. 

Historyk i politolog, założyciel i rektor Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, prof. dr hab. Marian Wilk jest znanym specjalistą w zakresie najnowszej historii powszechnej oraz międzynarodowych stosunków politycznych i dyplomacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rosyjskiej oraz dziejów dyplomacji, w tym dyplomacji i myśli politycznej Jana Pawła II. Z tego zakresu opublikował on 20 książek i ok. 200 artykułów, z których na szczególną uwagę zasługują następujące monografie:


Prof. Wilk był w latach 80-tych inicjatorem badań naukowych odnoszących się do systemu politycznego i gospodarczego ZSRR w latach 1917-1941. W tamtych czasach, gdy istniejąca cenzura oraz utrudnienia w dostępie do materiałów archiwalnych stanowiły wielkie przeszkody dla prowadzenia badań naukowych, publikacje prof. Wilka stanowiły w Polsce istotne źródło wiedzy o  przemianach w Rosji po rewolucji 1917 r. Odnosi się to zwłaszcza do przedstawienia początków stalinizmu w ZSRR i historycznych warunków budowy systemu totalitarnego w Rosji po roku 1917. Tematyka ta znalazła najpełniejszy wyraz w pięciu monografiach:

 1. „Rok 1917 w Rosji”, Warszawa, 1968 r.
 2. „Młode pokolenia w ZRRR. 1917-1927”, Warszawa, 1987.
 3. „Człowiek i stal. Radzieckie przeobrażenia 1927-1941”, wyd. Czytelnik, W-wa 1988.
 4. „Zarys dziejów ZSRR 1917-1964”  (wspólnie z P.Chmielewskim), Łódź 1983.
 5. „Stalin. Biografia polityczna”, Łódź 1997

 

Książka „Człowiek i stal” powstała w dużym stopniu w oparciu o badania autora  prowadzone w bibliotekach paryskich, gdzie m.in. znajdują się bogate zbiory rosyjskiej prasy emigracyjnej. Z tego m.in. powodu maszynopis monografii złożony do wydawnictwa „Czytelnik” był przez ponad rok blokowany przez urząd cenzury. Ostatecznie książka ukazała się w 1988 r. Na jej kartach pojawiły opisy się nieznane dotychczas w Polsce wydarzeń przedstawiające kształtowanie się radzieckiego systemu politycznego charakteryzującego się dyktaturą jednej partii i jednego człowieka (stalilizmu)..

 

Tematykę tę kontynuował prof. Wilk w kolejnych dwóch publikacjach książkowych „Włodzimierz Uljanow-Lenin 1870-1924” i „Stalin Biografia polityczna.”, które ze względu na nowe możliwości dotarcia do materiałów źródłowych, w tym archiwalnych, po rozpadzie ZSRR, w sposób istotny poszerzały wiedzę o problemie kształtowania się i funkcjonowania  radzieckiego systemu polityczno-partyjnego w latach rządów Lenina i Stalina (1917-1953).


„Zarys dziejów ZSRR” był pierwszym polskim podręcznikiem historii ZSRR.

W pewnym sensie kontynuacją tej linii badawczej prof. Mariana Wilka jest opublikowany w 2005 r. szkic biograficzny ostatniego sekretarza generalnego KPZR -  Michaiła Gorbaczowa pt. „Michaił Gorbaczow” (Łódź 2004).


Bazując na wieloletnich badaniach problematyki najnowszej historii Rosji, prof. Wilk przygotował pierwszą w literaturze naukowej historię Petersburga , obejmującą lata 1703-2003 (Łódź 2005). Jej wyróżnikiem jest to, iż historia miasta nad Newą pokazana jest na tle szerokiej panoramy historii państwa rosyjskiego.


W roku 2001 prof. Wilk podjął inicjatywę przygotowania pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego dla studentów zainteresowanych perspektywą pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej. Rezultatem tych działań było wydanie przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji książki „Dyplomacja”. Zredagowany przez prof. Wilka podręcznik spotkał się z bardzo przychylną oceną uczonych, dyplomatów oraz studentów takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, dziennikarstwo. Pierwsze wydanie „Dyplomacji” zostało szybko wyczerpane. Aktualnie przygotowane jest wydanie drugie, rozszerzone.


W tym nurcie zainteresowań badawczych prof. Wilka należy widzieć jego kolejną inicjatywę wydawniczą - przygotowanie książki przedstawiającej papieża Jana Pawła II jako dyplomatę i polityka. Książka ta pt. „Jan Paweł II – wielki dyplomata i polityk” została przygotowana pod redakcją prof. Wilka przez troje autorów: Mariana Wilka, Agnieszkę Królikowską-Dyszlewską , Bogusława Miernika. i opublikowana  przez Wydawnictwo WSSM w roku 2006.


W polskiej literaturze politologicznej monografia ta otwiera  z pewnością nowy etap badań naukowych dotyczących roli i miejsca Stolicy Apostolskiej w polityce światowej i myśli politycznej Jana Pawła II. Zamieszczone w monografii teksty źródłowe pokazują niezwykłe bogactwo myśli politycznej   papieża-Polaka oraz jego działalność dyplomatyczno-polityczną. Tematyka ta jest kontynuowana w monografii „Jan Paweł II. W kręgu myśli politycznej i dyplomacji” – pracy zbiorowej pod redakcją prof. Wilka, stanowiącej rezultat sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział. 


Aktualnie prof. Wilk kończy  prace nad tomem źródeł ilustrujących bardzo ważny temat z punktu widzenia stosunków międzynarodowych w Europie, a mianowicie, stosunki niemiecko-rosyjskie w latach 1985-2014, (ok. 15 ark. druk.). 


Wspólnie z prof. dr hab. Ludwikiem  Malinowskim, prof. dr hab. Marian Wilk przygotował monografię  pt. „Europa. Unia. Polska” (Łódź 2007, ss.307).  Kolejna ważna inicjatywa wydawnicza prof. dr hab. Mariana Wilka, to seria monograficzna „Największe państwa świata w XX wieku.Geopolityka. Gospodarka. Kultura.” Zapoczątkowała ją wydana w 2007 r. książka pt. „Niemcy XXI wiek. Geopolityka. Gospodarka.Kultura”, której prof. Marian Wilk jest współredaktorem (wspólnie z dr hab. Lucjanem Meissnerem).


Pod redakcją naukową  prof. Wilka przygotowana została kolejna  monografia z tej serii pt. „Rosja – XXI wiek. Geopolityka. Gospodarka. Kultura” . Jest to pierwsze w polskiej literaturze politologicznej tak szerokie ujęcie obrazu współczesnej Rosji.


Poza monografiami i pracami redakcyjnymi, dorobek naukowy prof. Mariana Wilka obejmuje szereg artykułów podejmujących ważne aspekty stosunków międzynarodowych, np.:

 • Władimir Żyrinowski w ocenie prasy niemieckiej (z problematyki stosunków niemiecko-rosyjskich) (w:) Nowa Europa 1989-2000, wyd. WSSM, Łódź 1998, s. 58-67.;
 • Stalin a problem zjednoczenia Niemiec, /w:/ Studia historyczne i politologiczne, Wrocław 1997, s. 335-342.
 • „ Austria w polityce ZSRR i mocarstw zachodnich 1938-1945”. (wspólnie z dr hab. L.Meissnerem).
 • „Kontekst międzynarodowy pontyfikatu Jana Pawła II”,  /w:/ „Jan Paweł II. W kręgu myśli politycznej i dyplomacji”, Łódź 2009

 

II. DYDAKTYKA

Na dorobek dydaktyczny prof. Mariana Wilka składają się następujące elementy: 

 1. wypromowanie ok. stu magistrów,
 2. wypromowanie dwóch doktorów,
 3. prowadzenie w latach 2007 – 2013 Seminarium Doktorskiego Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych z tematyki międzynarodowych stosunków politycznych i dyplomacji; 
 4. prowadzenie seminarium dla licencjatów i magistrantów;
 5. udział w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, poza Wyższą Szkołą Studiów Międzynarodowych 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 1. Rektor Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych 
 2. Kierownik Katedry Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji WSSM 

<< wstecz