facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
dr hab. Lucjan Meissner

dr hab. Lucjan Meissner

Lucjan Meissner, dr hab., germanista, politolog, profesor w Katedrze Badań Niemcoznawczych WSSM. Członek władz Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Autor ok. 100 publikacji niemcoznawczych, m.in. Polska i Polacy w myśli politycznej wojskowego i liberalno-konserwatywnego ruchu oporu w III Rzeszy (2000), Widerstand und Opposition. Die deutsche Gegner des Nationalsozialismus im Lichte der polnischen Geschichtsschreibung (2006), Interkulturelle und globale Aspekte der Medienkritik in Polen und Deutschland (2008), Die deutschen Gegner des Nationalsozialismus in Lodz (2010). 

 

 

 

Ważniejsze publikacje:

 

Monografie 

 1. SPD i jej elita polityczna w okresie VI Bundestagu (1969 - 1972); Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1973, s. 256.
 2. Niemieckie organizacje antyfaszystowskie w Polsce 1933 - 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 302.
 3. Prasa w systemie politycznym RFN, PWN, Warszawa 1974, s. 279.
 4. Das katholische und sozialdemokratische Polendeutschtum 1922 - 1939 (w druku, s. 300).

Opracowania encyklopedyczne

 1. Prasa za granicą (leksykon), Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych, Biblioteka Wiedzy o Prasie, seria A, t. IX, Kraków 1972, s. 399.

Rozprawy, przyczynki, artykuły recenzyjne, recenzje, książki popularno - historyczne, opracowania podręcznikowe (okres do 1973 r.)

 1. Dwadzieścia przyczynków i artykułów recenzyjnych, opublikowanych w półroczniku „Prasa Współczesna i Dawna", „Kwartalniku Prasoznawczym", kwartalniku „Zeszyty Prasoznawcze", miesięcznikach OBOPiSP, kwartalniku „Studia Nauk Politycznych" oraz w „Miesięczniku Literackim".
 2. Dwie niemcoznawcze książki popularno - historyczne, napisane wspólnie z drugim autorem, wydane nakładem LSW („Brunatni siewcy śmierci". Warszawa 1970; „Płonąca granica", Warszawa 1970).
 3. Opracowanie podręcznikowe poświęcone prasie, radiofonii i tv w Europie Zachodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; opracowanie podręcznikowe poświęcone agencjom prasowym i informacji agencyjnej. Wyd. PWN; opracowanie podręcznikowe poświęcone elitarnej prasie zagranicznej. Wyd. UW.

Rozprawy, przyczynki, artykuły recenzyjne, recenzje, (okres 1974 - 2005)

 1. Ideologia SPD w okresie I rządu koalicji socjalliberalnej, w: Rozwój organizacyjny i ewolucja programowa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1875 – 1975, Poznań 1976.
 2. Zawód dziennikarski w RFN, w: „Zeszyty Prasoznawcze", nr 1/1975.
 3. Pressefreiheit und Meinungsmanipulierung in der Bundesrepublik Deutschland im Spiegel der Äusserungen von deutschen Pressewissenschaftlern, w: „Studien zur Deutschkundc", tom V, Warszawa 1989.
 4. Die deutschen Sozialisten Mittelpolens im Kampf gegen Nationalsozialismus 1933 - 1939. Ein Beitrag zur Geschichte des antifaschistischen Polendeutschtums, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VI, Warszawa 1992.
 5. Die Frankfurter Schule und ihre Vertreter in den Äusserungen polnischer Gesellschaftswissenschaftler. Zur Rezeption der Frankfurter Schule in Polen, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VI, Warszawa 1992.
 6. Deutsche Christliche Volkspartei - eine antinazistische, katholische Gruppierung des Polendeutschtums 1934 - 1939, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 7. Neue Gedanken zur Auffassung der ostdeutschen Landesgeschichte. Versachlichung und „ Verwissenschaftlichung" als Forschungsgebote, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 8. Die strittigen Frage  der Geschichte der Deutschen Mittelpolens. Bemerkungen  zum Buch Otto Heikes „Leben im deutsch – polnischen Spannungsfeld“ w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 9. Deutsche Minderheitenpolitik aus holländischer Sicht. Bemerkungen zum Buch Bastiaan Schots „Nation oder Staat? Deutschland und der Minderheitenschutz. Zur Völkerbundspolitik der Stresemann - Ära, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 10. Die sozialdemokratischen Organisationen der deutschen Minderheit in Polnisch Schlesien. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Auslandssozialdemokratie in den Grenzgebieten 1922 ~ 1939, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VIII, Warszawa 1993.
 11. Das System der historischen Bildung in der BRD aus polnischer Sicht, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 12. Das NS-Propagandasystem im GG in der ideologiekritischen Beurteilung eines polnischen Germanisten, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 13. Polityka wschodnia RFN. Wybrane kierunki i problemy (1969 - 1972), artykuł recenzyjny, w: „Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6/1974.
 14. SPD - Geschichte aus marxistischer Sicht (artykuł recenzyjny poświęcony publikacjom tzw. Szkoły Marburskiej), w: „Studien zur Deutschkunde", tom I, Warszawa 1979.
 15. Politische und gesellschaftliche Doktrin des Faschismus (artykuł recenzyjny), w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 16. Ein polnischer Beitrag zur Theorie der sozialen Marktwirtschaft (artykuł recenzyjny poświęcony monografii Społeczno - polityczna i gospodarcza doktryna ordoliberalizmu w RFN), w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1993.
 17. Gramatyka niemiecka dla Polaków - artykuł recenzyjny poświęcony podręcznikowi gramatyki niemieckiej dla studentów germanistyki, w: „Języki obce w szkole", nr 3, Warszawa 1992.
 18. Opposition und Widerstand gegen die NS-Herrschaft in Danzig 1933 -1939 in der Darstellung der polnischen Geschichtsschreibung, w: „Studien zur Deutschkunde", tom IX, Warszawa 1995.
 19. Die Medienpolitik der etablierten Parteien im deutschsprachigen Raum, tekst przygotowany do druku, studium porównawcze.
 20. Ewolucja doktryny społeczno - politycznej SPD 1946 - 1990, tekst przygotowany do druku, zarys monograficzny.
 21. Deutscher Kultur - und Wirtschaftsbund, Vereinigung der Deulschen in Polen 1933 – 1939 - antinationalsozialistische Organisationen mit liberal - bürgerlicher Prägung, w: „Studien zur Deutschkunde", tom IX, Warszawa 1995.
 22. Struktura organizacyjna i profil ideowy niemieckiej socjalistycznej opozycji antyhitlerowskiej w Łodzi 1933 - 1939, referat wygłoszony na sesji naukowej n/t „Niemcy w Łodzi do 1939 roku"; sesja ta, zorganizowana przez Ośrodek Badań Niemcoznawczych UŁ, odbyła się w Łodzi w dniach 8-10 listopada 1995 r. Referat ukazał się w zbiorze materiałów pt. Niemcy w Łodzi do 1939 r., przygotowanym do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź 1996).
 23. Niemiecka opozycja antynarodowosocjalistyczna w Polsce centralnej do 1939 roku - jej cechy i struktura (fragment większej całości), w: Antyhitlerowska opozycja 1933 - 1939 - Wolne Miasto Gdańsk, Prusy Wschodnie, Śląsk, Łódź, Warszawa 1996.
 24. Strategia i taktyka goebbelsowskiej propagandy wojennej w świetle polskich interdyscyplinarnych badań niemcoznawczych, w: „Studia Historyczne i Politologiczne", Wrocław 1997.
 25. Austria w polityce ZSRR 1938 — 1955, w: Gerda Leber — Hagenau a stosunki polsko — austriackie w XX wieku, Toruń - Płock 1998.
 26. Das Deutschtum in Mittelpolen aus nationaler und sozialdemokratischer Sicht, w: Mittelpolen im Spiegel der Ostforschung, Łódź 1999.
 27. Mittelpolen im Spiegel der Ostforschung. Geschichte und Gegenwart - rozprawy, przyczynki, referaty i materiały źródłowe z polsko – niemieckiej konferencji naukowej w Łodzi, zorganizowanej w 1998 r., przez Katedrę Badań Niemcoznawczych; wstęp i redakcja naukowa - Lucjan Meissner, Łódź 1999.
 28. Polska i Polacy w myśli politycznej wojskowego i liberalno - konserwatywnego ruchu oporu w III Rzeszy, w: W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku, Łódź 2000.
 29. Oblicze polityczne niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce 1933 - 1939, w: Niemcy w dziejach Łodzi. Zagadnienia wybrane, Łódź 2002.
 30. Austria w polityce ZSRR i mocarstw zachodnich 1938 — 1955 (wspólnie z M. Wilkiem, tekst rozprawy i wybór dokumentów), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź 2000.
 31. Emil Zerbe -przywódca socjalistów niemieckich w Polsce - skrót biografii politycznej, w: Niemcy w dziejach Łodzi. Zagadnienia wybrane, Łódź 2002.
 32. Forpoczty narodowego socjalizmu w Polsce, w: kwartalnik „Zbliżenia" 1(28), 2001.
 33. Polska germanistyka a integracja współczesnej Europy - artykuł w kwartalniku niemcoznawczym „Zbliżenia" 3 (36) 2003.
 34. Uwarunkowania i główne kierunki polityki zagranicznej RFN. Czy polityka wschodnia Willy Brandta była polityką samodzielną? - artykuł recenzyjny w kwartalniku niemcoznawczym „Zbliżenia" 3 (36) 2003.
 35. Recenzja monografii Tadeusza Lebiody Polityka RFN wobec Czech w latach 1989 - 1998, Wrocław 2003 (recenzja dla Wydziału Nauk Społecznych UWR w związku z przewodem habilitacyjnym dra T. Lebiody).
 36. Na pograniczu „Ostforschung". Przyczynek do historycznego pisarstwa i biografii politycznej Otto Heikego, w: Konferencja Naukowa Komisji do Spraw Historii Niemców w Polsce i Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego pn. „Otto Heike (1901-1990) jako historyk". Łódź, 18 listopada 2002 r. Wyd.: Stiftung Martin Opitz - Bibliotek, Herne 2004.
 37. Senator Eduard Pant - nieprzejednany przeciwnik narodowego socjalizmu, w: Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku. Część 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 38. Polska i Polacy w myśli politycznej i działalności socjalistów niemieckich Górnego i Cieszyńskiego Śląska - przyczynek historyczny w pracy zbiorowej Instytutu Nauk Społecznych UO pt. Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku. Część 2. Opole 2004.
 39. Pamięć historyczna a próby zakłócenia procesu pojednania, w : kwartalnik niemcoznawczy „Zbliżenia" 4 (40) 2004.
 40. Hauptrichtungen der polnischen Historiographie im XX Jahrhundert - (wspólnie z prof. dr hab. J. Centkowskim; referat przedstawiony na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się we wrześniu 2004 r. w Moguncji i poświęcona była dziejom kultur narodowych - „Nationale Gesamtkulturen”). Tekst opublikowany został w pracy zbiorowej Instytutu Germanistyki UW Kultur, Literatur, Sprache, Warszawa 2007
 41. Recenzja książki Partie polityczne w Niemczech w XIX i XX w. Tom II pod redakcją Karola Fiedora i Michała Lisa. Instytut Śląski w Opolu, Opole 1998.
 42. Dlaczego Łużyce nie zostały przyłączone do Polski - artykuł recenzyjny w kwartalniku niemcoznawczym „Zbliżenia" 1 (42) 2006.
 43. Systemy polityczny RFN - rozdział w pracy zbiorowej pt. „Niemcy współczesne". Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych - Fundacji Pokoju, Łódź 2006.
 44. Europäische und interkulturelle. Themenstränge in polnischen Forschungen zur Deutschlandkunde, w: Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 22. - 24. April, Kraków. Wyd.: Euroedukacja, Warszawa 2005.
 45. Recenzja dla PWN książki prof. dr hab. Janusza Ruszkowskiego Wstęp do studiów europejskich. Podstawy teoretyczne i metodologiczne. Warszawa 2005. Książka jest sygnowana nazwiskiem recenzenta.
 46. Der deutsche Widerstand in der Darstellung der polnischen Geschichtsschreibung, (przyczynek historyczny w zbiorze materiałów z konferencji naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich w Toruniu w maju 2006 r.), w: Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre, Warszawa 2006.
 47. Katolicka, liberalna i krytyka współczesnej funkcji mediów, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej p. n. „Media a polityka", zorganizowanej w dniach 27 - 28.04.2006 w Łodzi przez Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych. Opublikowany w pracy zbiorowej Media a polityka, Łódź 2007.
 48. Deutschland — und Österreichkunde als Bestandteil der polnischen Germanistik (Niemcoznawstwo jako część składowa polskiej germanistyki) - artykuł w zbiorze referatów i przyczynków, zaprezentowanych na konferencji naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich w Szczecinie (2003 r.), Warszawa 2004.
 49. Polsku synteza współczesnej historii Niemiec 1945-2006 - artykuł recenzyjny poświęcony monografii prof. dr hab. E. Cziomer Historia Niemiec współczesnych, w: „Zbliżcnia"2 (43), 2006.
 50. Interkulturelle und globale Aspekte der Medienkritik in Polen und Deutschland, przyczynek niemcoznawczy w pracy zbiorowej pt. Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität Warszawa 2008.
 51. Recenzja pracy zbiorowej pt. Sprawy Wrocławia i Dolnego Śląska, napisana na zlecenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 52. Gerhard Schröder - Kontynuator socjaldemokratycznej polityki pojednania z Polską, w: „Zbliżenia Interkulturowe" 05/2009.
 53. Prawno - międzynarodowe i europejskie nurty w polskim niemcoznawstwie — artykuł o dorobku naukowym prof. dr hab. W. M. Góralskiego, w: „Kwartalnik Neofilologiczny" (2011).
 54. Die deutschen Gegner des Nationalsozialismus in Lodz 1935-1939 – przyczynek historyczny, w: Studien und Forschung zur Deutschland — und Österreichkunde in Polen. Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 2. - 4. August 2010, Warschau, Warszawa 2011.
 55. Willy Brandts Friedenspolilik und sein Verhältnis zu Polen aus historischer Sicht - przyczynek historyczny zgłoszony na konferencję niemcoznawczą SGP 10-12.05.2013 w Krakowie.

Teksty przygotowywane do druku

 1. Śmierć i cierpienie. Antologia dokumentów niemieckiego ruchu oporu 1933 – 1945 (objętość: 100 stron maszynopisu).
 2. Mały niemiecko - polski słownik katolickich terminów religijnych i kościelnych.
 3. Mały niemiecko - polski słownik niemieckich terminów prasowych (praca zbiorowa: L. Burakowska, K. Sipowicz, L. Meissner ).
 4. Mały niemiecko - polski słownik terminów społeczno -politycznych.

Wykaz recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych

 1. Recenzja pracy doktorskiej Zbigniewa Kuśmierka - Polityka wschodnia rządów socjalliberalnych RFN w okresie 1969 - 1982; udział w przewodzie doktorskim. Przewód i obrona odbyły się w WAP.
 2. Recenzja pracy doktorskiej Bogdana Nowaka - Polityka wojskowa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w latach 1969 - 1982; udział w przewodzie doktorskim. Przewód i obrona odbyły się w WAP.
 3. Recenzja pracy doktorskiej Bernda Behninga - Zwischen Widerstand, Resistanz und erzwungener Kooperation. Aus den Untersuchungen über die Vorkriegsgeschichte der deutschen Häftlingsgruppen im KZ Dachau; udział w przewodzie doktorskim. Przewód i obrona odbyły się w Uniwersytecie Opolskim (Wydział Humanistyczny) w letnim semestrze roku akademickiego 2000/ 2001.
 4. Recenzja dla PWN pracy doktorskiej Zbigniewa Maciąga - System partyjny RFN. Warszawa 1979.
 5. Recenzja dla Wydawnictwa UMCS pracy doktorskiej Piotra Kołtunowskicgo - Strategia propagandy hitlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1945 na podstawie ,,Krakauer Zeitung", Lublin 1988.
 6. Recenzja pracy  doktorskiej Tomasza Jaworskiego - Rola stereotypów w środkach informacji masowej, praca została złożona w Wydawnictwie Naukowym PWN; (fragment opublikowany został w roczniku „Studien zur Deutschkunde", tom I, Warszawa 1979).
 7. Recenzja dla Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego pracy habilitacyjnej Mariana Holony - Zur Sozialethik in Robert Walsers Kleinprosa, Warszawa 1980.
 8. Recenzja pracy habilitacyjnej Jerzego Centkowskiego - Szkolna edukacja historyczna w Republice Federalnej Niemiec, Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1990; recenzja opublikowana została pod tytułem Das System der historischen Bildung in der BRD aus polnischer Sicht, w: „Studien zur Deutschkunde", tom VII, Warszawa 1991/1992.
 9. Recenzja pracy habilitacyjnej Janusza Ruszkowskiego - Kościół Katolicki w zjednoczonych Niemczech, Szczecin 2001; udział w przewodzie habilitacyjnym. Przewód i kolokwium habilitacyjne odbyły się w Uniwersytecie Opolskim (Wydział Humanistyczny), w semestrze zimowym roku akademickiego 2002/2003.
 10. Recenzja pracy habilitacyjnej dra Tadeusza Lebiody - Niemcy rosyjscy w polityce RFN na tle ich znaczenia w Rosji i relacjach niemiecko - rosyjskich w latach 1763 - 2003; udział w przewodzie habilitacyjnym. Przewód i kolokwium habilitacyjne odbyły się w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych) 25 lutego 2005r.
 11. Recenzja pracy habilitacyjnej Piotra Kołtunowskiego - Metody kształtowania morale wojennego na podstawie tekstów przemówień ministra propagandy III Rzeszy Josepha Goebbelsa z okresu II wojny światowej (1939 — 1945 ). Aspekt argumentacyjno - psychologiczny. Wydawnictwo UMCS. Lublin 1995. Recenzja ukazała się w półroczniku naukowym „Studia Historyczne i Politologiczne", Wrocław 1997, pt. „Strategia i taktyka goebbelsowskiej propagandy w świetle polskich interdyscyplinarnych badań niemeoznawczych".
 12. Recenzja pracy doktorskiej Tomasza Pszczółkowskiego Społeczno -polityczna i gospodarcza doktryna ordoliberalizmu w RFN; recenzja ukazała się w roczniku niemcoznawczym „Studien zur Deutschkunde”, tom VII, Warszawa 1993.
 13. Recenzja pracy doktorskiej Marka Żurka: Jakob Kaiser. Działalność polityczna, Szczecin 2010. Recenzja ukazała się w kwartalniku „Zbliżenia", tom 10/2011 pt. Udane początki niemcoznawczej biografistyki politycznej.
 14. Recenzja pracy habilitacyjnej Izabeli Wróbel „Europeizacja prawa imigracyjnego RFN w latach 1999-2009; recenzja dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nazwiskiem recenzenta sygnowana jest wydana w tej samej wersji i pod tym samym tytułem publikacja książkowa.
 15. Recenzja pracy habilitacyjnej Marii Gierlak - Wizerunek III Rzeszy w polskich podręcznikach języka niemieckiego 1933-1945; recenzja ukazała się w kwartalniku niemcoznawczym „Zbliżenia", tom 2(43), 2006.
 16. Recenzja pracy habilitacyjnej Marka Żurka- Unia Europejska w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Determinanty Europapolitik. Nazwiskiem recenzenta sygnowana jest wydana w tej samej wersji i pod tym tytułem publikacja książkowa.
 17. Recenzja pracy doktorskiej Justyny Kłys - Deulschland und die Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten der Wyschehgrader Gruppe. Udział w przewodzie doktorskim. Praca obroniona została w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (2011 r.).
 18. Recenzja pracy habilitacyjnej dr Ewy Bojenko - Izdebskiej - Przemiany w Niemczech wschodnich 1989-2010. Polityczne aspekty transformacji, Kraków 2011. Recenzja ukazała się w 11 tomie (2012) kwartalnika niemcoznawczego „Zbliżenia" pt. Transformacja polityczna w Niemczech wschodnich i jej skutki.
 19. Recenzja pracy habilitacyjnej dr Ewy Klimy - Przestrzeń religijna miasta, Łódź 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Tekst recenzji ukazał się w XII tomie niemcoznawczego kwartalnika „Zbliżenia" (2013) pt. Tożsamość narodowa, krzyż i niewierzący katolicy. Uzupełniające refleksje.

 

<< wstecz