facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Informacje o programie Erasmus+

Witamy w programie Erasmus+

 

Informacje ogólne dotyczące uczestnictwa WSSM w programie Erasmus+:
Erasmus Code:
PL LODZ15
Erasmus University Charter (EUC):
221420 – IC – 1 – 2003 – 1 – PL – ERASMUS – EUC – 1
EUC Type:
Extended (2014-2020)  

 

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

Aby pobrać poniższe dokumenty proszę użyć : Microsoft Office lub Open Office (dokumenty doc), dowolny program do przeglądania dokumentów w formacie pdf np Adobe Reader 

   

  Zakwalifikowani do wyjazdu

   

  Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą WSSM ogłasza rekrutację Studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na SEMESTR ZIMOWY 2015/2016.

   

  KRYTERIA FORMALNE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

  O stypendium ubiegać się może osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

  • w momencie wyjazdu na stypendium nie przebywają na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będą przebywały na urlopie dziekańskim powinni być oficjalnie zarejestrowani na kierunku Studiów w WSSM prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora;
  • powinni być (w momencie wyjazdu) studentami co najmniej drugiego roku studiów licencjackich lub drugiego semestru studiów II stopnia (MSU);
  • powinni posiadać dobrą średnią ocen i dobrą znajomość języka obcego kraju docelowego lub języka wykładowego uczelni/instytucji goszczącej;
  • przejście procedury rekrutacyjnej WSSM i złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie zatwierdzony przed wyjazdem za granicę Learning Agreement (porozumienie o programie zajęć dla studentów wyjeżdżających na studia) lub Training Agreement (porozumienie o programie praktyki dla studentów wyjeżdżających na praktyki).

   

  Zasady rekrutacji studentów na semestr zimowy 2015 - 2016:

  1. Brak zaległości przedmiotowych studenta (w momencie rekrutacji zaliczony semestr zimowy 2014-2015, zaliczenie semestru letniego 2014-2015 (bez poprawek i egzaminów warunkowych) będzie warunkiem podpisania umowy ze studentem.
  2. Znajomość języków obcych - angielski, hiszpański (Hiszpania), francuski (Belgia), niemiecki (Niemcy).
  3. Złożenie kompletnych dokumentów (opatrzonych wszystkimi  wymaganymi podpisami, poświadczeniami i pieczęciami).
  4. Terminowe uregulowanie wszelkich płatności.

   

  WAŻNE:

  • Wszelkie niezbędne formularze, zasady i informacje dostępne są na stronie internetowej uczelni (www.wssm.edu.pl) w zakładce „Zagranica - Erasmus".
  • Pełna lista uczelni partnerskich dostępna jest również na stronie internetowej pod wyżej wymienionym adresem.
  • Lista wymaganych dokumentów (wszystkie muszą być wypełnione na komputerze i kompletnie uzupełnione):
  • Erasmus_formularz_zgloszeniowy-studia (dostępny na stronie internetowej uczelni (www.wssm.edu.pl) w zakładce „Zagranica" → „Erasmus".
  • Formularz EUROPASS CV (dostępny, wraz z instrukcją wypełnienia, na stronie www: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home ). Studenci wyjeżdżający do krajów  anglojęzycznych, lub takich, w których studiować będą po angielsku, proszeni są o wypełnienie formularza właśnie w języku angielskim. Studenci wybierający uniwersytety,  w których nie studiuje się po angielsku, wypełniają formularz po polsku.
  • Formularz EUROPASS PASZPORT JĘZYKOWY (dostępny, wraz z instrukcją wypełnienia, na stronie www:  http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home
  • Dokumenty (kopie) poświadczające znajomość języka obcego.
  • Dokumenty (kopie)  poświadczające inne osiągnięcia

  UWAGA: Przed złożeniem dokumentów należy upewnić się, że są one kompletne - wnioski niekompletne, bez zdjęcia i podpisu będą automatycznie wykluczone z dalszej procedury rekrutacyjnej 

   

  POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

  Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Prorektor WSSM, Dziekan wydziału, na którym studiuje student, Koordynator i Koordynator Asystent Programu Erasmus, przedstawiciel Samorządu Studentów.

  W trakcie kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na stypendium zagraniczne Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę:

  • łączną średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów;
  • datę złożenia do biura kompletnych dokumentów
  • znajomość języka obcego (ocena z rozmowy kwalifikacyjnej)
  • działalność w kołach naukowych, angażowanie w działania badawcze oraz inną działalność na rzecz WSSM;
  • aktywność pozauczelnianą np. w organizacjach pozarządowych;
   

  WYMAGANE DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

  (Osoby mające problem z wypełnieniem dokumentów w wersji pdf (Adobe Acrobat) mogą wypełnić wersje doc (MS Word).)

  I etap REKRUTACJI (STUDENCI):

  a) formularz zgłoszeniowy (pdf)
    formularz zgłoszeniowy (doc)

  PO ZAKWALIFIKOWANIU DO PROGRAMU(STUDENCI):

  b) karta obiegowa (pdf)
      karta obiegowa (doc)

  c) dane bankowe studenta (pdf)
      dane bankowe studenta (doc)

  d) learning agreement (pdf)
      learning agreement (doc)

  e) wniosek o obniżenie czesnego (pdf)
      wniosek o obniżenie czesnego (doc)


  f) karta zaliczeń (pdf)

   

  PO POWROCIE ZE STYPENDIUM PROSIMY O (STUDENCI):

  a) wypełnienie ankiety (www.frse.org.pl)

  b) napisanie krótkiego sprawozdania z pobytu (objętość A4)

  c) przesłanie zdjęć z pobytu 

   

  WYKŁADOWCY:

  Erasmus Indywidualny Plan Nauczania (pdf)

  Erasmus Indywidualny Plan Nauczania (doc)

  Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail:

  oraz pod numerem telefonu: 42 / 689 72 16