facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
germanistyka

FILOLOGIA NIEMIECKA - Germanistyka

 

Super atrakcyjne studia filologiczne w Łodzi

 z dodatkowymi modułami tematycznymi (do wyboru)

 

studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)

 

Kierownikiem Katedry Języka i Kultury Niemieckiej jest prof. dr hab. Norbert Honsza.

 

studenci germanistyki - Dzień Kultur Europejskich 

 

I Studia licencjackie - 3 lata (6 semestrów)

w trybie studiów dziennych (stacjonarnych)

i zaocznych (niestacjonarnych)

 

Program 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Filologia niemiecka / germanistyka - studia stacjonarne: zobacz
Program 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Filologia niemiecka / germanistyka - studia niestacjonarne: zobacz

 

 
Istotą studiów licencjackich jest dobre poznanie języka niemieckiego i zaliczenie przedmiotów w liczbie około 2000 godzin lekcyjnych. Przyjmujemy kandydatów ze znajomością języka niemieckiego i w ogóle nie znających języka niemieckiego.

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, WSSM proponuje studentom filologii germańskiej atrakcyjne dodatkowe moduły tematyczne (do wyboru):

 • filologia niemiecka z językiem angielskim i turystyką międzynarodową
 • filologia niemiecka z językiem hiszpańskim i turystyką międzynarodową
 • filologia niemiecka z językiem angielskim i informatyką
Warunkiem uruchomienia bloku tematycznego jest utworzenie grupy 15 – osobowej.
WSSM oferuje również studentom filologii blok przedmiotów pedagogicznych, dających uprawnienia do nauczania danego języka. Deklarację w tej sprawie student składa podczas rekrutacji.

Studia I stopnia na  filologii germańskiej obejmują:

      1. Bloki programowe
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN)
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo
      2. Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne (tylko w przypadku studiów stacjonarnych)
 • Filozofia
      3. Praktyki studenckie

Poniżej podajemy przykładowo ramowy program bloku tematycznego:
 
Filologia germańska z turystyką międzynarodową
 1. PNJN - korespondencja turystyczna w praktyce
 2. PNJN - język geografii turystycznej
 3. Krajoznawstwo turystyczne 
 4. Podstawy zarządzania turystyką i hotelarstwem
 5. Ekologia i ochrona środowiska
 6. Geografia turystyczna Polski i świata
 7. Organizacja rekreacji w Polsce i na świecie
 8. Polityka UE w zakresie turystyki i rekreacji
Filologia germańska z drugim językiem obcym (do wyboru język angielski, hiszpański, włoski, japoński)
 1. Praktyczna nauka języka
 2. Elementy gramatyki opisowej
 3. Elementy historii literatury
 4. Elementy kultury
 5. Elementy historii danego obszaru językowego

ORGANIZACJA STUDIÓW
STUDIA STACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STUDIA NIESTACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
W KAŻDYM SEMESTRZE PRZEWIDZIANO 9 ZJAZDÓW

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
PIĄTEK OD 15.00- 19.45
SOBOTA : 8.15-19.45
NIEDZIELA 8.15-15.00 ( NAJPÓŹNIEJ DO 17.00)

Absolwent studiów licencjackich
 • Otrzymuje dyplom licencjata WSSM
 • Może podjąć studia II stopnia w WSSM
 • Może podjąć naukę w Studium Translatoryki WSSM
 • Jest przygotowany do pracy w biurach tłumaczeń,  firmach zagranicznych, redakcjach czasopism, wydawnictwach, przedstawicielstwach polskich firm za granicą, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
 • Uzyskuje uprawnienia do nauczania języka obcego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach
 • Jest przygotowany do zdania egzaminu na pilota wycieczek zagranicznych

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA, KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studentem studiów licencjackich może zostać każdy absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo dojrzałości.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności  (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc.
 
Wymagane dokumenty:
 • Kwestionariusz:
 • Na kierunek Filologia: pobierz
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego

Ankietę kandydata można pobrać ze strony internetowej WSSM.

GERMANISTYKA
filologia niemiecka - magisterium

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 LATA (4 SEMESTRY)
KIERUNEK: FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ : FILOLOGIA GERMAŃSKA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA, KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia magisterskie na  filologii germańskiej może podjąć  każdy kandydat posiadający dyplom licencjata filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności  ( podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc. Do podjęcia studiów magisterskich na filologii germańskiej uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku. Wymagana jest znajomość języka na poziomie C1 wg ESOKJ.  WSSM nie przeprowadza wstępnych testów językowych. Kandydat powinien realnie ocenić swój poziom znajomości języka, biorąc pod uwagę fakt, iż zajęcia dydaktyczne oraz przygotowanie pracy magisterskiej odbywają się w języku danej filologii.
 
Wymagane dokumenty:
 • Kwestionariusz:
 • Na kierunek Filologia: pobierz
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego
 • Dyplom licencjacki
 
Studia  II stopnia na  filologii germańskiej obejmują:
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN)
 • Seminarium magisterskie
 • Wykłady monograficzne
 • Zajęcia specjalizacyjne*
 • Przedmioty opcjonalne*
*do wyboru treści w zakresie: językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładu, niemcoznawstwa
 
ORGANIZACJA STUDIÓW
STUDIA STACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 2 LATA (4 SEMESTRY)
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STUDIA NIESTACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 2 LATA (4 SEMESTRY)
W KAŻDYM SEMESTRZE PRZEWIDZIANO 9 ZJAZDÓW

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
PIĄTEK OD 15.00- 19.45
SOBOTA : 8.15-19.45
NIEDZIELA 8.15-15.00 ( NAJPÓŹNIEJ DO 17.00)

Absolwent studiów magisterskich

 • Otrzymuje dyplom magistra WSSM
 • Może podjąć naukę w Studium Translatoryki WSSM
 • Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 • Jest przygotowany do pracy tłumacza biurach tłumaczeń,  firmach zagranicznych, redakcjach   czasopism, wydawnictwach, przedstawicielstwach polskich firm za granicą, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych.
 
 

 

INNE WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie kampusu WSSM przy ul. Brzozowe
 • Biblioteka WSSM znajduje się w budynku głównym (Brzozowa 5/9), IV piętro (winda)
 • Studenci mogą korzystać ze stołówek (barów)
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Akademickim WSSM
 • Studenci WSSM mają bogatą ofertę praktyk zawodowych. Sprawy te prowadzi Biuro Karier.