facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

 Katalog: Stosunki Międzynarodowe
 (wersja polska) pobierz plik w formacie doc

 Katalog: Filologie
 (wersja polska) pobierz plik w formacie doc

 Katalog: Europeistyka
 (wersja polska) pobierz plik w formacie doc

 Catalog: International Relations
 (english version) download a doc file

 Catalog: Philologies
 (english version) download a doc file

 Catalog: European Studies
 (english version) download a doc file

 Katalog: Stosunki Międzynarodowe
 (wersja polska) pobierz plik w formacie pdf

 Katalog: Filologie
 (wersja polska) pobierz plik w formacie pdf

 Katalog: Europeistyka
 (wersja polska) pobierz plik w formacie pdf

 Catalog: International Relations
 (english version) download a pdf file

 Catalog: Philologies
 (english version) download a pdf file

 Catalog: European Studies
 (english version) download a pdf file

 
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi wprowadza w roku akademickim 2005/2006 system ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - na kierunku Europeistyka . Celem systemu jest obliczenie nakładu pracy studenta, czyli czasu jaki wymagany jest do uzyskania zaliczeń z przedmiotów obligatoryjnych i opcjonalnych, a tym samym zakończenia studiów. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, prace zaliczeniowe, a także praktyki. System ECTS uwzględnia nie tylko nakład pracy studenta podczas zajęć na uczelni, ale także jego prace w domu, bibliotece, praktykach i stażach. Z uwagi na zaawansowaną współpracę z zagranicą system ECTS ma ułatwić studentowi mobilność między krajami, ale także między różnymi uczelniami na terenie kraju. Podczas 3-letnich studiów licencjackich studenci zobowiązani są do zgromadzenia 180 punktów ECTS, natomiast w przypadku studiów magisterskich 5-letnich 300. Model studiów dwukierunkowych 3+2 wprowadzony w WSSM wymaga odpowiednio 180+120 ECTS do zaliczenia studiów. Od studenta studiów zaocznych wymaga się mniejszego nakładu pracy, co odzwierciedlają również punkty ECTS. Do zaliczenia studiów licencjackich zaocznych potrzeba 120 punktów, zaś magisterskich 200 (120+80 ECTS). Bowiem nakład pracy studenta studiów zaocznych to nie więcej niż 2/3 czasu pracy wymaganego od studenta studiów dziennych. Pozostałe sprawy dydaktyczne można ująć w następujących punktach:
  • Przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem na stopień.
  • Student uzgadnia program zajęć w uczelni partnerskiej na podstawie porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement , który określa przedmioty wymagane do zaliczenia oraz okres trwania pobytu studenta na uczelni partnerskiej.
  • Student przebywający na wymianie z inną uczelnią w Polsce lub za granicą zalicza semestr/rok pod warunkiem przywiezienia 30/60 punktów. W przypadku mniejszej ilości punktów lub znacznych różnic programowych musi uzupełnić studia na macierzystym kierunku o wymagane przedmioty obligatoryjne do wymaganej ilości punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dostarczenie Wykazu Zaliczeń (Transcript of Records).
  • Bliższe informacje można znaleźć w Regulaminie wyjazdów na pobyt studyjny programu Sokrates/Erasmus zobacz: regulamin.doc
  • Student nie ponosi opłat za naukę w uczelni przyjmującej, uczelnia nie pobiera również opłat od studentów z uczelni partnerskich. Student jest jednak zobowiązany do płacenia czesnego w instytucji macierzystej (patrz Regulamin).
  • Podczas pobytu w uczelni partnerskiej studentowi pobiera przyznane mu stypendia socjalne lub naukowe
  • Okres pobytu studenta w uczelni partnerskiej wynosi od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego.

ECTS pozwala w sposób łatwy i przejrzysty określić zasady odbywania studiów w kraju i za granicą poprzez określone wymagania potrzebne do zaliczenia, a tym samym możliwość porównania programów nauczania.


Biuro Współpracy z Zagranicą - ECTS - dr Wioletta Wilk-Reguła
tel./fax. +48 42 689 72 16,

e-mail:

e-mail: